دستور echo در پی اچ پی

(PHP 4, PHP 5, PHP 7) echo – خروجی یک یا چند رشته. توضیحات : [php] echo ( string $arg1 [, string $… ] ) : void [/php] void خروجی تمام پارامترها. خط جدید اضافی اضافه نشده است. echo در واقع یک تابع نیست (یک ساختار زبان است)، بنابراین شما مجبور نیستید از پرانتز با آن استفاده کنید.echo (بر خلاف برخی از ساختارهای زبان دیگر) به عنوان یک تابع رفتار