اصول اولیه arrow functions

یه syntax ساده و مختصری برای ایجاد تابع وجود دارد که معمولا از  Function Expression ها بهتر است. این “arrow functions” نامیده می شود ، زیرا به این شکل است:

اینجا تابع func پارامتر های arg1 تا argN رو قبول میکنه سپس محاسباتی رو انجام داده و در در صورت نیاز نتیجه رو برمیگرداند. به عبارتی دیگر ، یک ورژن کوتاهتر:

بیایید یه مثال روشنتر رو ببینیم: