تبدیل نوع

بیشتر اوقات ، عملگر ها و توابع به طور خودکار مقادیری که به آنها داده شده است رو  به نوع درست تبدیل میکنند. به عنوان مثال، alert به طور خودکار هر مقدار را به یک رشته تبدیل می کند تا اون رو نشون بده. عملگر های ریاضی مقادیر رو به اعداد تبدیل میکنند. همچنین مورد هایی هم وجود دارد که ما نیاز داریم به صراحت یک مقدار رو به نوعی