عملگرها

ما از زمان مدرسه عملگرهای جمع و ضرب و تقسیم و منها رو یاد گرفتیم. در این قسمت ما روی جنبه های از عملگر ها که در مدرسه پوشش داده نشده اند گفتگو خواهیم کرد. شرایط : “unary” ، “binary” ، “operand” بذارید در ابتدا اصطلاحات رایج رو درک کنیم. عملوند(operand): چیزی هست که عملگر ها رو اون اعمال میشوند. برای مثال برای عمل ضرب دو عملوند داریم. بعضی مواقع