دستور switch case

از یک switch رو میتونیم به به جای چند if استفاده کنیم. این یک روش قابل تشریح تر برای مقایسه variable با مقادیر مختلف هست. syntax دستور switch: میتونه یک یا چند بلوک و یک مقدار پیشفرض اختیاری را داشته باشد. مثل کد زیر:

بررسی میشود که مقدار x دقیق با اولین مورد از case ها به صورت دقیق مساوی باشد. هر کدام از case ها به ترتیب بررسی