مقایسه ها

ما بسیاری از عملگر های مقایسه ای ریاضیات زو میشناسیم. بزرگتر/کوچکتر از : a > b, a < b بزرگتر/کوچکتر مساوی از:a >= b, a <= b مساوی: a == b مساوی نیست: a != b نتیجه مقدار boolean هست مانند همه عملگر های دیگر  مقایسه یک مقداری رو برمیگردونه در این مورد مقدار یه نوع boolean هست. true : به معنی درست یا صحیح false : به معنی خیر یا اشتباه