عملگر های شرطی if , ‘?’

گاها ، بر اساس شرایط مختلف عملیات متفاوتی انجام بدیم. برای انجامش میتونیم از دستور if و عملگر شرطی ؟ استفاده کنیم. دستور if دستور if شرط داخل پرانتز رو محاسبه میکند و در صورتی که نتیجه درست باشد یک سری دستوراتی رو اجرا میکند. نمونه :

در مثال بالا شرط یک بررسی ساده برابری است (year == 2015)، اما میتونه خیلی پیچیده باشه. در صورتی که میخواهیم بیشتر